pomiary oświetlenia, pomiary natężenia oświetlenia.
  • STRONA GŁÓWNA

Pomiary natężenia i równomierności oświetlenia.

Przeprowadzamy badania odbiorcze i eksploatacyjne natężenia oświetlenia w zakładach pracy, firmach, instytucjach publicznych oraz we wszystkich miejscach gdzie wymagany jest odpowiedni poziom i jakość oświetlenia. Pomiary oświetlenia (natężenia oświetlenia i równomierności oświetlenia) mają za zadanie ocenić stan natężenia światła w poszczególnych pomieszczeniach i na stanowiskach pracy.
Właściwe oświetlenie wpływa zarówno na dobre samopoczucie i przyjemne odczucia człowieka w określonym pomieszczeniu, jak i na ograniczenie zmęczenia wzroku podczas wykonywania pracy, jest to jeden z ważniejszych elementów wpływających na komfort pracy, wydajność i bezpieczeństwo ludzi przebywających w danym pomieszczeniu.
Badanie oświetlenia powinno być przeprowadzane zawsze po wykonaniu nowej instalacji oświetleniowej, okresowo co 5 lat, lub w przypadku gdy istnieją uzasadnione wątpliwości czy spełnione są wymagania normy.
Pomiary oświetlenia wykonujemy przy użyciu luksomierzy, które zostały zatwierdzone przez Główny Urząd Miar, posiadających aktualne świadectwo wzorcowania.
W przypadku negatywnych wyników badań fotometrycznych jesteśmy przygotowani do zaproponowania Państwu nowego systemu oświetlenia. Projektowaniem nowego i modernizowanego oświetlenia zajmują się pracownicy znający doskonale technikę świetlną.

pomiary oświetlenia

Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia oświetlenia elektrycznego o parametrach zgodnych z polskimi normami - § 26 ust 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (t. jed. Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650) z późniejszymi zmianami.
Dlatego istotnym jest aby zainstalowany system oświetleniowy spełniał wymagania zawarte w normie oświetleniowej PN-EN 12464-1:2004 "Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach." ...»